Биография

Мариус Максютов. 1954

Мариус Максютов. 1954

Якты Эз

Мариус Фаиз улы Максютов 1937 елны? 12 декабренд? Башкорт АССР Ст?рлебаш районы Карагыш авылында колхозчы гаил?сенд? туган. 1955 елда район ?з?ге Ст?рлебашта I-санлы урта м?кт?пне, 1960 елда Башкортостан д?ул?т университетыны? филология факультетын т?мамлый. 1960-1961 елларда Ст?рлетамак районы Кабакош урта м?кт?бе директоры булып эшли. 1961-1965 елларда Ст?рлебаш, Ст?рлетамак районаннарында ВЛКСМ район комитеты секретаре вазифасында.

1965-1968 елларда – Ст?рлетамак станок т?зу заводыны? матбугат органы – “Станкостроитель” г?зите м?х?ррире.

1968-1996 елларда “Кызыл та?” республика г?зитене? ?з х?б?рчесе. “Башкортстан республикасыны? атказанган м?д?ният хезм?тк?ре” почетлы исем кавалеры.

Талантлы ?урналист М. Максютовны? й?зл?рч? м?кал?л?ре, очерк-сур?тл?м?л?ре, репорта?лары аша укучы совет кешесене? тормышы, хезм?те, якты кил?ч?ккэ омтылган  уй-хыяллары д?ньясын к?з алдына китер? ала. Аналитик ?урналист буларак, Мариус Максютов укучыны д?ньяга аек к?з бел?н карарга, а?а д?рес б?я бирерг? ?йр?терг? омтылды.

Бик к?пл?р кебек, ул гомере буе “?зе ?чен ген?” шигырьл?р яза, ?мма тик 1996 елда гына дуслары ??м танышлары, балалары ярд?ме бел?н “К?зге яфраклар ялкыны” китабы д?нья к?рде. Китапка керг?н шигырьл?р Мариус Максютовны татар шагыйрьл?рене? беренче сафына куйды. ? “?ырларымда калырмын” (1998), “Якты эз”  (со?гы ?ыентыкны? электрон вариантын аны? сайтында табарга була) бу югары б?яне ян? беркат раслады.

Мариус Максютов – тир?н м?гъриф?т, м?д?ниятк? ия ш?хес иде. Чит ил телл?ренд? басылган ?д?би – публицистик ?сэрл?рне иркен укый, борынгы гар?п текстларын туплап ?йр?н? ??м ?зе д? гар?п шрифтында иркен яза иде.

Ул бай ??м ки? эчт?лекле китапхан? туплаган иде. Шагыйрьны? кызы Г?з?л х?терл?венч?, ул телевизорны ?н?ми, т?рле алымнар кулланып, балаларны китап яратырга ?йр?тк?н. “?зе д? к?п ??м тиз укыр иде, китапка тотыну ?чен ??р буш минутны файдаланырг? тырышыр иде”.

“Безне? ?йд? ??р вакыт кешел?р к?п була иде. Данлы артистлар, галимн?р, язучылар к?п була иде. Алар бел?н, берг? районнардан к?пл?п аны? ярд?мен? мохта? кешел?р кил? иде”, дип х?терли Мариусны? ?лк?н улы Азат.

Ки? к??елле, ш?фкатьле ш?хес, Мариус ялагайлык, к?нчеллек, гаделсезлек, хыян?т кебек кире сыйфатларны к?р? алмас иде.

1995 елда ул нык авырый башлый. Табиблар а?а куркыныч рак диагнозы куялар. Бар к?чен, рухын аяусыз чир бел?н к?р?шк? кушып, ул якыннарын м?ш?катьл?м?ск? тырыша,  д?ньяда м?мкин булганын эшл?п калырга ашыга.

Ст?рлетамак ?дипл?ре берл?шм?се ?шенд? катнашып, яшьл?рг? эшлекле ки??шл?ре бел?н ярд?мл?ш?. XIX гасыр м?селман шагыйре якташыбыз Ш?мсетдин З?ки исеменд?ге премияны гам?лг? куеша.

Мариус Максютов 1999 елны? 26 октябренд? вафат булды.

Шигъри, прозаик ?с?рл?ренд? данлаган туган Карагыш авылы зиратында ?ирл?нде.